احتمال انتقال ویروس کرونا از سطوح آلوده به انسان بسیار پایین است - پورتال جامع مخچه (mokhche)