ارتباط گروه خونی با طول عمر افراد - پورتال جامع مخچه (mokhche)