بحران کرونا به حل مشکلات اقلیمی کمک نخواهد کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)