برای نگه داری سیر چه کنیم یخچال بهتر است یا فریزر - پورتال جامع مخچه (mokhche)