بزرگترین آب انبار جهان که رقیب تاج محل در جذب گردشگر شده است - پورتال جامع مخچه (mokhche)