سانحه هایی که براثر تصادف های وحشتناک و هولناک به وجود می آید، گاهی اوقات احمقانه و خنده دار به نظرمی رسد اما به راستی با کمی تحمل واینکه اگرخودمان را جای کسی بگذاریم که دچار سانحه شده می توان دریافت که چندان هم خنده دارنبوده ودلخراش ونگران کننده نیز هستند.

تصاویری از تصادفاتی را مشاهده می کنید که در نگاه اول احمقانه وخنده دار به نظر می رسد اما در حقیقت این چنین نیست.

تصادفات عجیب و خنده دار+عکس

تصادف ماشین

تصادفات عجیب و خنده دار+عکس

تصاویر تصادف

تصادفات عجیب و خنده دار+عکس

تصادفات عجیب و خنده دار

تصادفات عجیب و خنده دار+عکستصادفات عجیب و خنده دار+عکس

تصادفات جالب و خنده دار

تصادفات عجیب و خنده دار+عکستصادفات عجیب و خنده دار+عکس

عکس خنده دار

تصادفات عجیب و خنده دار+عکستصادفات عجیب و خنده دار+عکستصادفات عجیب و خنده دار+عکس

تصادفات عجیب و خنده دار+عکس

باشگاه خبرنگاران عکس تصادف عکس خنده دار