تعبیر دیدن کوهنوردی در خواب چیست؟

کوهنوردی کردن در خواب چه تعبیری دارد

کوهنوردی در خواب همان تعبیر کوه را دارد و با توجه به شرایطی که در خواب می بینید ممکن است یکی از تعابیر زیر برای شما اتفاق بیفتد.

اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری بزرگ در دست می گیرید.

اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می گردید.

اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده اید به اوج موفقیت می رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.

اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آیید و خودتان نمی توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می دهید.

اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند.

اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می کنید.


خواب های مرتبط با کوهنوردی

  • تعبیر خواب دویدن
  • تعبیر خواب شنا کردن
  • تعبیر خواب دوچرخه سواری