تعبیر دیدن گردو در خواب چیست؟

تعبیر خواب مغز گردو چیست

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود.

همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند.

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید.

اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.

اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است.

اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است. اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.


تعبیر خواب گردو از محمد ابن سیرین

    • تعبیر گردو در خواب به معنای مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).
    • اگر خواب ببینی گردو بازی می‌کنی، یعنی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

تعبیرخواب گردو از روایت مغربی

اگر در خواب ببینی گردو داری، یعنی از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی، تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

اگر خواب ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یعنی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب خوردن گردو؛ آنلی بیتون

خوردن گردو در خواب، نشانه آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید، داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

دیدن گردوهای پوک در خواب، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن، مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما، به تلخی و تأسف مبدل می گردد.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق، خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.


تعبیر دیدن درخت گردو، روایت حضرت دانیال

تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند ,می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یعنی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.


خواب های مرتبط با گردو

  • تعبیر خواب بادام
  • تعبیر خواب پسته
  • تعبیر خواب فندق
  • تعبیر خواب بلوط
  • تعبیر خواب خرما
  • تعبیر خواب چغاله