جمله های سرشار از انرژی و امید به زندگی - پورتال جامع مخچه (mokhche)