زمین امسال گرمترین ماه ژانویه در ۱۴۱ سال اخیر را تجربه کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)