سازمان جهانی بهداشت: امیدوار نباشید، شیوع کرونا شاید در تابستان هم ادامه یابد - پورتال جامع مخچه (mokhche)