سخنان احساسی ماسک پس از پرتاب تاریخی: ۱۸ سال برای این هدف کار کردیم - پورتال جامع مخچه (mokhche)