سیارکی به اندازه استادیوم فوتبال به زودی از نزدیکی زمین عبور می‌کند - پورتال جامع مخچه (mokhche)