شاه میگویی که صدایش از سه کیلومتری شنیده می شود [بشنوید] - پورتال جامع مخچه (mokhche)