شرکت دانش بنیان ایرانی کیت تشخیص مولکولی کرونا را ساخت - پورتال جامع مخچه (mokhche)