دراین مطلب 10 تصویر از حیوانات متفاوت و عجیب را که در زندگی روزمره آنها را نمی بینم، ارایه خواهیم داد.

1ـ خارپشت لاک پشتی

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

2ـ موش کور، ترکیبی از خفاش و روباه

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

3ـ مارمولک زره پوش؛ ترکیبی از مار و مارمولک

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

4ـ پستاندار آبزی و منقاردار و صدف خوار جنوب استرالیا، ترکیبی از اردک و سمور دریایی

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

5ـ اکاپی؛ ترکیبی از زرافه و گورخر

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

6ـ سگ لاک دار

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

7ـ ترکیبی از آهو و موش صحرایی

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

8ـ حیوانی مرکب از بز و فیل

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

9ـ خفاش سفید؛ ترکیبی از همستر و خوک

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

10ـ خوک ماهی مرکب

موجودات عجیب و غریب دنیا + عکس

العالم عکس حیوانات