نسخه بتا اندروید ۱۱ تصادفا برای بخشی از کاربران ارائه شد - پورتال جامع مخچه (mokhche)