ویژگی افراد سلطه جو چیست ؟ - پورتال جامع مخچه (mokhche)