پژوهشی جدید در اسپانیا ایده مصونیت جمعی در برابر کرونا را زیرسوال برد - پورتال جامع مخچه (mokhche)