کرونا به ایران رسید؛ تایید دو نمونه مثبت در استان قم توسط وزارت بهداشت - پورتال جامع مخچه (mokhche)