کشف آسیب پذیری در صدها زیردامنه مایکروسافت - پورتال جامع مخچه (mokhche)