کمپانی فنی مهندس ZF آلمان 15 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می کند - پورتال جامع مخچه (mokhche)