تعبیر خواب

\n

1-12-2019
3009

تعبیر خواب
معبران درباره تعبیر خواب فلفل چنین گفته اند خوردن فلفل در خواب و سوختن زبان
نشان از غیبت کردن دارد .فلفل قرمز در خواب به معنای ازدواج با همسر خوب است .
مطیعی تهرانی فلفل را در خواب نشان از رنج و ناراحتی می داند و چنین گفته که
هرچه رنگ فلفل قرمز تر باشد تعبیرش بدتر است.در متن زیر تعبیر خواب فلفل را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب فلفل ما را در سایت مخچه بخوانید.


انواع تعبیر خواب فلفل


آنلی بیتون درباره تعبیر خواب فلفل مى‏گوید


۱ـ اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، نشانه آن است که
در اثر علاقه ای که
به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید .


تعبیر خواب فلفل سبز و فلفل خشک


تعبیر خواب فلفل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی


دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک
باشد و چه تر،
چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.تعبیر فلفل را در
زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنید
ولی این در صورتی است


تعبیر خواب دیدن فلفل قرمز در خواب


دیدن فلفل قرمز از نظر آنلی بیتون


دیدن فلفل قرمز در خواب ، نشانه یافتن همسری خوب است .استفاده از فلفل قرمز
در خواب ، نشانه آن است که با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید
گرفت .


تعبیر خواب دیدن فلفل در خواب


تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی


فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد
نبایستی به آن اهمیت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.


تعبیر خواب دیدن فلفل سیاه


دیدن فلفل سیاه از نظر آنلی بیتون


آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب ، علامت آن است که قربانی فریب و نیرنگ
جمعی از
مردان و زنان خواهید شد . دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، به معنای دعوا و سرزنشهای
تند و تیز است .


تعبیر خواب اگر دختری در خواب فلفل ببیند


تعبیر خواب فلفل به روایت آنلی بیتون


اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، نشانه آن است که فریب
دوستان خود را
خواهد خورد

تعبیر مجله خبری تفریحی مخچه


نوشته تعبیر و تفسیر خواب فلفل ، دیدن فلفل در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟ اولین بار در بلاگ مخچه. پدیدار شد.