مخچه

تعبیر خواب

تعبیر و تفسیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب تعبیر خواب نشستن بر باد نشانه ی عزیز و کامیاب شدن است.باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری...

تعبیر و تفسیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب با تعبیر خواب استخر ،تعبیر خواب شناکردن در استخر ،تعبیر خواب دیدن استخر خالی در خواب و انواع تعبیر خواب استخر همراه ما باشید. خواب یکی از نشانه های خداوند است و هنگامی که می خوابیم روح از بدن خارج شده و به عالم بالا میرود و هرچه...

تعبیر و تفسیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب با تعبیر خواب اسپندان ،تعبیر خواب داشتن اسپندان ،تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری و انواع تعبیر خواب اسپندان همراه ما باشید. درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقّق می‌یابد، معیار مشخص یا اصول دقیقی وجود ندارد.زیرا خواب حضرت...

تعبیر و تفسیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و زن پارسا است.اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه...

تعبیر و تفسیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب نشانه فرزند و یاران است.اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد.اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.در متن زیر تعبیر...

تعبیر و تفسیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب در قسمت زیر تعبیر خواب افیون را از نظر محمد بن سیرین قرار داده ایم.برای خواندن تعبیر خواب افیون همراه ما باشید. علم تعبیر خواب علمی خدادادی است که خداوند به هرکس بخواهد این علم را می دهد و نمی توان از طریق آموزش و یادگیری این علم را...

تعبیر و تفسیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب با تعبیر خواب اسپند ،تعبیر خواب دیدن اسفند در خواب و تعبیر خواب دیدن اسپندان همراه ما باشید. هنگامی که خواب می بینید دوست دارید هرچه سریع تر تعبیر آن را بدانید به همین دلیل ممکن است به کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنید و یا خوابتان...

تعبیر و تفسیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب با تعبیر خواب استوانه ،تعبیر خواب تکیه کردن بر استوانه و انواع تعبیر خواب دیدن استوانه در خواب همراه ما باشید. گاهی ممکن است خواب های آشفته ببینیم که بطور کامل در ذهن مان نمانند به همین دلیل نمی توان اینگونه خواب هارا صادقه نامید...

تعبیر و تفسیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب دیدن استر مطیع در خواب خوب و نیکوست و دیدن استر نافرمان نشانه مردی بدخوی است.استر ماده در خواب مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود .یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج...

تعبیر و تفسیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب دیدن استخوان در خواب نشانه فرزند و مال است.اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند.اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت...

تعبیر و تفسیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب دیدن اسب تازی در خواب نشانه ی عزت و جاه است.اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.اگر ببیند اسب برهنه ای رام او شد ، دلالت بر بزرگی و...

16 ساعت پیش

تعبیر و تفسیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی در خواب نشانه هوس های زود گذر است. عروسک بی اعتقادی و سست رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده. اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب...

تعبیر و تفسیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سوسمار در خواب آورده اند .ابن سیرین معتقد است خوردن گوشت سوسمار در خواب به معنای به منفعت رسیدن است .مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب دیدن سوسمار در خواب می گوید سوسمار در خواب به معنای دشمن است که بسیار خطرناک است و باید مواظب خود...

16 ساعت پیش

تعبیر و تفسیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قنات در خواب اورده اند . ابراهیم کرمانی می گوید افتادن در قنات به معنای گرفتاری در حیله است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دیدن قنات در خواب می گوید دیدن قنات در خواب خوب است و به معنای روزی است ولی اگر ببینید آب قنات خشک شده دچار...

16 ساعت پیش

تعبیر و تفسیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب با تعبیر خواب فنچ ،دیدن فنچ در قفس در خواب ،تعبیر خواب دیدن فنچ در خانه و انواع تعبیر خواب فنچ همراه ما باشید. از میان معبران مطیعی تهرانی به  تعبیر خواب فنچ پرداخته است . او معتقد است اگر در خواب دیدیم چند فنچ در قفس داریم یعنی...

16 ساعت پیش

تعبیر و تفسیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد ؟

تعبیر خواب از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی به تعبیر خواب عطار پرداخته است . دیدن عطار آشنا در خواب به معنای کمک کردن به ماست .مراجعه به عطاری در خواب به معنای نیاز به کمک داشتن است .عطار شدن خودمان در خواب به معنای کمک به دیگران است .در متن زیر تعبیر خواب عطار را قرار داده...

16 ساعت پیش

تعبیر خواب زنبور از امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب تعبير خواب زنبور به روايت امام جعفر صادق ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه اسـت. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان. تعبير خواب زنبور به روايت محمد بن سيرين اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان...

تعبیر خواب روزنامه به روایت بزرگان

تعبیر خواب تعبیر خواب روزنامه تعبیر خواب روزنامه را در سایت بخوانید…انواع تعبیر خواب از حالت های مختلف روزنامه در خواب را در مجله بخوانید. اگر مایل هستید دیگر تعبیر خواب های مهم را در مجله بخوانید میتوانید به قسمت تعبیر خواب سایت مراجعه نمایید. تعبير خواب روزنامه به روايت...

تعبیر خواب روح به روایت بزرگان

تعبیر خواب تعبير خواب روح 12 تعبیر خواب درباره دیدن روح و ارواح در خواب کـه می‌توانید در مجله سرگرمی و تفریحی بخوانید. انواع تعبیر خواب زیبا و جالب درباره روح تعبير خواب روح به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان بـه آرامی تکان میخورد ؛...

تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب تعبیر خواب ریش جوی مویی را گویند کـه بر چانه، گونه‌ها و بر گردن میروید. ریش در حالت معمول فقط بر صورت مردان پس از سن بلوغ رشد میکند. ریش برای سلامت پوست بسیار مهم اسـت و همچنین باعث می شود آب پوست بـه اسانی خارج نشود و این عامل باعث جوان ماندن پوست میشود. تعبير...